خوش بین باشد – ما می توانیم یک جامعه بهتر را با هم بسازیم
منصف باشد – ما باید به تمامی اعضای جامعه ما احترام بگذاریم وگوش بدهیم
پاسخگو و جوابگو باشد – در هر قدمی که برای مردم وشهروندان برداشته میشود
روشن و شفاف باشد – ما به یک شورای شهری نیاز داریم که آشکار باشد برای همه کارهایی که می کند، نه گرفتن تصمیمات در پشت درهای بسته بدون مشورت مردم
قسم خورده ومعتمد باشد – مهم نیست که مسئله چقدر سخت است، ما باید از تمام و همه زوایای ان به مسایل نگاه کنیم تا زمانی که به پاسخ های قابل قبول پیدا و عملا به ان اقدام شود.