تونی والنته نامزد انتخاباتی برای شورا ی شهر ونکوور شمالی در یک جامعه رو به رشد و استقبال است و این زمان بسیار مهم و هیجان انگیزی را فراهم میکند که ما برای شکل گیری شهرمان کوشش کنیم .

تجربیات و خدمات تونی در امور مردمی:

● 2018 معاون رئیس کمیته برنامه ریزی مشورتی در شهرداری شهر ونکوور شمالی
● 2017-2018 کمیته پروژه های مهم زیربنایی در ناحیه شمال ونکوور
● 2015 – 2018 رییس سازمان خیریه دوچرخه سواری HUB ناحیه شمال ونکوور
● 2015 – عضو خدمات داوطلبانه کمیته برنامه ریزی مشورتی در شهرداری ونکوور شمالی
● 2014-2015 عضو خدمات داوطلبانه کمیته ارتباطات روابط عمومی بندر ، راه وجاده پایین منطقه لانزدل ونکوورشمالی
● 2014-2015 عضو کمیته وخدمات داوطلبانه جایزه های نقدی در جامعه شهری North Shore Neighbourhood House Community Centre –
* 2014-2013 عضو تیم و توسعه منطقه برند مرکزی در سواحل ابی منطقه کشتی سازی Waterfront Shipyards
●2012 مدیر پروژه سازماندهی Waterfront: North Van Design Jam
●2011-2014 مدیر و عضو بنیانگذار ونکوور شمالی انجمن شهری
● 2011-2013 عضو کمیته کنترل سرو وصدای صنعتی در مناطق ساحلی